A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

NowWeMove - Tydzień Ruchu

MOVE Week edycja 2014 - wejdź tutaj!

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „TYDZIEŃ RUCHU– RAZEM ROZRUSZAMY POLSKĘ”

§1
Konkurs

Konkurs „TYDZIEŃ RUCHU – RAZEM ROZRUSZAMY POLSKĘ” , o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej „Konkursem) jest skierowany do wszystkich, którzy chcą zorganizować zajęcia ruchowe aktywizujące społeczności lokalne. Mogą to być animatorzy sportowi, trenerzy, nauczyciele wf, instruktorzy, wychowawcy, liderzy społeczni, członkowie lokalnych organizacji, koordynatorzy imprez masowych, pracownicy domów kultury, instytucji publicznych czy bibliotek.

§2
Cele konkursu
 1. Promocja aktywności fizycznej wśród wszystkich grup społecznych – niezależnie od płci, wieku, statusu, zarobków, stopnia sprawności.
 2. Zrealizowanie w Polsce ogólnoeuropejskiej kampanii „MOVE Week”, która odbędzie się na całym kontynencie między 7 a  13 października 2013 roku.
§3
Organizator Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest Think Tank for Sport.
 2. Koordynatorem technicznym Konkursu jest Fundacja v4sport.
 3. Partnerem Konkursu jest International Sport and Culture Association.
 4. Konkurs przeprowadzony jest w ramach projektu MOVE Week.
§4
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa
 1. Uczestnik Konkursu – uczestnikiem konkursu jest każda osoba, który wyrazi chęć uczestnictwa w Konkursie przez rejestrację.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Fundacja v4sport nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od Fundacja v4sport, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu Uczestnika Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§5
Zasady i czas trwania Konkursu
 1. Uczestnicy Konkursu zamieszczają propozycję zorganizowania przez siebie Tygodnia Ruchu na stronie www.tydzienruchu.pl
 2. Propozycja może dotyczyć jednego wydarzenia lub cyklu wydarzeń.
 3. Propozycja powinna wyszczególniać zaplanowane aktywności fizyczne oraz wskazywać grupy docelowe dla których jest przeznaczona. 
 4. Proponowane wydarzenia powinny aktywizować grupy społeczne najmniej aktywne fizycznie, czyli między innymi osoby o zróżnicowanym stopniu sprawności, kobiety czy osoby starsze.
 5. Proponowane wydarzenia mogą być realizowane w partnerstwie z innymi instytucjami, organizacjami, firmami tj. np. strażą pożarną, domem kultury, klubem sportowym, fundacją, policją, stacją epidemiologiczno-sanitarną itp.
 6. Uczestnicy przesyłają swoje propozycję uzupełniając formularz rejestracyjny na stronie www.tydzienruchu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • Województwo
  • Miejsce realizacji
  • Nazwę obiektu (np. OSiR, hala, Orlik, biblioteka, dom kultury, park, boisko)
  • Tytuł projektu
  • Opis projektu
  • Zdjęcie / film ilustrujące obiekt lub jedno z proponowanych działań
  • Dane zgłaszającego koordynatora – imię i nazwisko, dane kontaktowe
  • Pozwolenie na realizację wydarzenia w przypadku, gdy ma się ono odbyć na obiekcie sportowym lub innym należącym do gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego (pozwolenie w formie elektronicznej należy dołączyć do zgłoszenia).
 7. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt na realizację wydarzenia bądź cyklu wydarzeń w ramach Tygodnia Ruchu.
 8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z prac konkursowych przez Fundację v4sport lub podmioty upoważnione przez Fundację v4sport. Korzystanie z prac konkursowych oznacza publikację prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania relacji lub jej części.
 9. Konkurs jest moderowany przez Fundacja v4sport. Fundacja ma uprawnienia do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym uczestnika Konkursu, wypowiedzi konkursowej, która:
  • narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  • narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  • zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwie, naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  • zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  • narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
 10. Konkurs trwa od 9.07.2013 r. do 31.08.2013 roku.
 11. Uczestnicy konkursu zostają podzieleni na 3 grupy na podstawie obszarów geograficznych, na których realizowane mają być wydarzenia w ramach Tygodnia Ruchu. Z każdego obszaru wygrywa po 20 projektów, które zyskają najwięcej głosów.
 12. Głosowanie odbywa się przez polubienie projektu na stronie www.tydzienruchu.pl. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos na każdy z projektów.
 13. Uczestnicy Konkursy zobowiązują się do promocji zgłoszonego przez siebie wydarzenia wśród członków społeczności lokalnej w celu zebrania jak największej liczby głosów.
 14. Jury Konkursu w skład którego wchodzą partnerzy Think Tank for Sport może przyznać każdej z inicjatyw dodatkowe głosy (od 0 do 50 głosów) za uwzględnienie w propozycji wydarzeń założeń ujętych w §5, pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.
§6
Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.08.2013 r. poprzez zakończenie głosowania na stronie internetowej www.tydzienruchu.pl.
 2. Ogłoszenie o zwycięzcach Konkursu zamieszczone zostanie 2.09.2013 r. na stronie internetowej projektu www.tydzienruchu.pl.

§7
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Wszystkie głosy oddane na każdy z projektów będą zsumowane. Po 20 projektów z każdego obszaru geograficznego, które uzyska najwięcej głosów zwycięży w Konkursie.
 2. Zwycięzcy Konkursu (koordynatorzy zgłaszający wydarzenie) zobowiązani są do przeprowadzenia Tygodnia Ruchu według zgłoszonego projektu.
 3. Każdy ze zwycięzców Konkursu (jeden koordynator z każdego wydarzenia) otrzyma pakiet uczestnika, na który składać się będą:
  • Strój sportowy (dres oraz koszulka)
  • Materiały informacyjne i promocyjne do wypromowania Tygodnia Ruchu (banery, ulotki, plakaty)
  • Pakiet gadżetów dla osób biorących udział w wydarzeniu
 4. Każdy ze zwycięzców Konkursu we wrześniu weźmie udział w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu (Uczestnik musi pokryć koszt dojazdu) na temat realizacji innowacyjnych form aktywności fizycznej. W każdym obszarze geograficznym odbędzie się jedno szkolenie. Odpowiednio będzie to w Pucku, Warszawie i Wrocławiu.
 5. Zwycięzcy Konkursu podpisują z Fundacją v4sport umowę będącą gwarantem realizacji projektu.
 6. Zwycięzcy Konkursu, którzy najlepiej przeprowadzą Tydzień Ruchu będą mogli wygrać udział w kongresie MOVE, który w dniach 16-19 października 2013 odbędzie się w Barcelonie, gdzie przyznane zostaną nagrody dla najlepszych realizacji ogólnoeuropejskiego projektu MOVE Week.
 7. Decyzję o tym kto poleci na kongres MOVE podejmie Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele partnerów Think Tank for Sport.
 8. Wszyscy Uczestnicy realizujący projekt Tygodnia Ruchu będą brani pod uwagę w przyznawanych przez Think Tank for Sport nagrodach za innowacyjność na poziomie krajowym.
 9. Tydzień Ruchu może być przeprowadzony także w lokalizacjach, które nie znalazły się w gronie zwycięzców. Wśród tych osób również będą typowani pretendenci do nagród krajowych. Osoba, której Tydzień Ruchu wyróżni się na tle innych otrzyma dziką kartę na organizację Tygodnia Ruchu w 2014 roku. 
§8
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Fundacji v4sport, w Warszawie przy ul. Szpitalnej 8/26 oraz na stronie internetowej www.tydzienruchu.pl.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do Fundacja v4sport, na adres e-mail koordynatora projektu Agnieszki Garbacik (ag@isca-web.org).
 3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.